Naujienos
Vadovaujantis LRV 2017-03-01 nutarimu Nr. 149, LRV 2018-12-19 nutarimo Nr. 1317 redakcija ir ŠMSM 2019-02-06 įsakymu Nr. V-93 ,,Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo", į Klasifikatorių bazę įvesti 4 nauji žinybiniai klasifikatoriai: Mokslo sritys (versija 2), Mokslo kryptys (versija 2), Meno sritys, Meno kryptys.


Vartotojas registruojamas į KRISIN, jei yra sutartis tarp Jūsų įstaigos ir ITC dėl duomenų naudojimo, jei Jūsų įstaigoje veikia, o Jūs tvarkote švietimo ir mokslo srities IS ar Registrą.

 Skaitykite ITC direktoriaus 2018-04-04 įsakymą Nr. V1-63 ,,Dėl leidimų dirbti su švietimo informacinių technologijų centro  tvarkomų informacinių sistemų ir registrų duomenimis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir atsiųskite Priedo 1,3 užpildytas anketas, nurodykite KRISIN duomenų naudojimo tikslus. Anketą ir pasižadėjimą siųskite e-mail adresu violeta.janulioniene@itc.smm.lt , o originalus paštu adresu Vilnius, Suvalkų 1.

 
 ŠMM ministrė 2018-03-08 įsakymu Nr. V-235 ,,Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo

Nr. V-856 „Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo įteisino naujus klasifikatoriaus įrašus, kurie apibūdina jėzuitišką, sporto, ekologijos, klasikinio ugdymo, novatoriško verslumo klases 

 

 
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas